Statut Związku

STATUT

Dolnośląski Związek Narciarski

DOLNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU NARCIARSKIEGO

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działalności i siedziba, charakter prawny

§1

 

Stowarzyszenie działające na mocy niniejszego statutu nosi nazwę:

,, Dolnośląski Związek Narciarski” zwany dalej Związkiem.

 

§2

 Terenem działania Związku jest województwo dolnośląskie. Siedzibą władz jest Jelenia Góra. Okręg może działać na terenie innych województw w których nie działa związek sportów zimowych, będących członkiem PZN.

 

§3

 Związek jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną.

 

§4

Związek jest członkiem Polskiego Związku Narciarskiego.

 

§5

Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków.

 

§6

Związek używa pieczęci i znaków o treści:

,,Dolnośląski Związek Narciarski” z zachowaniem obowiązujących w tej materii przepisów.

 

 

ROZDZIAŁ II

Cel, metody i środki działania 

§7

Związek kieruje całokształtem spraw dotyczących narciarstwa w regionie, dba o jego rozwój przez podnoszenie poziomu sportowego oraz ilości uprawiających tę dyscyplinę sportu, szczególnie młodzieży uczącej się.

 

§8

Cele statutowe Związek osiąga przez:

 1. dobrowolne zrzeszanie się członków uprawiających sport narciarski w stowarzyszeniach, klubach i sekcjach,
 2. reprezentowanie sportów narciarskich wobec władz wojewódzkich i organizacji sportowych w kraju,
 3. organizowanie i przeprowadzanie zawodów sportowych w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy PZN, a także obserwowanie zawodów organizowanych na terenie działalności Związku.
 4. utrzymywanie kontaktów ze stowarzyszeniami za granicą oraz uczestniczenie w zawodach przez nie organizowanych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 5. szkolenie kadr sportu narciarskiego – trenerskich, sędziowskich, działaczy oraz zawodniczych, szczególnie utalentowanej młodzieży,
 6. opracowanie kalendarza imprez krajowych i kontaktów zagranicznych,
 7. prowadzenie działalności gospodarczej i usługowej w ramach statutu,
 8. podejmowanie działań i stosowanie innych środków zgodnie z prawem, niezbędnych do realizacji statutowych celów Związku.

ROZDZIAŁ III

Członkowie, ich prawa i obowiązki. 

§9 

Członkami Związku są stowarzyszenia sportowe zrzeszające członków uprawiających jedną lub więcej dyscyplinę sportów zimowych i ich letnich odmian, posiadające osobowość prawną lub działające na podstawie regulaminu oraz osoby fizyczne.

Przyjęcie na członka następuje na podstawie decyzji Zarządu Związku w oparciu o zgłoszenie zainteresowanego.

 

§10 

Związek posiada członków zwyczajnych, wspierających i honorowych.

Członkom zwyczajnym Związku przysługuje prawo:

 1. uczestniczenie przez swoich delegatów głosem stanowiącym w zjazdach Związku
 2. wybierania władz Związku,
 3. oceny działalności, wysuwania wniosków i postulatów wobec Związku i jego władz,
 4. korzystania ze sprzętu i urządzeń Związku w zakresie regulaminów uchwalanych przez Zarząd,
 5. korzystania z wszelkiej pomocy oraz innych uprawnień i przywilejów wynikających z niniejszego statutu,
 6. uczestnictwo w imprezach sportowych i zawodach organizowanych przez Związek,
 7. udziału w zebraniach, spotkaniach, wyjazdach sportowych i innych formach organizowanej działalności.

 §11 

Członkowie Związku są zobowiązani:

 1. ściśle przestrzegać postanowień Statutu, regulaminów i uchwał Związku i Polskiego Związku Narciarskiego,
 2. pracować nad rozwojem i podnoszeniem poziomu sportów narciarskich oraz nad umacnianiem dyscypliny wśród zawodników i działaczy,
 3. przestrzegać zasad idei olimpizmu,
 4. strzec mienia Związku,
 5. opłacać w ustalonym terminie składki członkowskie.

 

§12 

Członek Dolnośląskiego Związku Narciarskiego może być członkiem Polskiego Związku Narciarskiego stosownie do zasad obowiązujących w tym zakresie w PZN.

 

§13 

Ustanie członkostwa Związku następuje w przypadku:

 1. wystąpienia z Związku,
 2. rozwiązania organizacji będącej członkiem,
 3. wykluczenia przez Związek w przypadku działalności sprzecznej ze statutem, przepisami i uchwałami Związku i Polskiego Związku Narciarskiego.

 

§14 

Wystąpienie lub wykluczenie nie zwalnia członka z obowiązku wyrównania materialnych zobowiązań bieżących i zaległych wobec Związku.

Od decyzji o wykluczeniu przysługuje zainteresowanemu prawo odwołania do walnego Zjazdu delegatów. Odwołanie winno być złożone w ciągu 30 dni od dnia doręczenia decyzji. Do czasu zakończenia postępowania odwoławczego prawa członkowskie zostają zawieszone.

 

§15 

Członkiem honorowym może zostać osoba, która w opinii członków wniosła wybitny wkład w jego działalność. Godność członka honorowego nadaje Zjazd Delegatów na wniosek zarządu.

 

§16 

Członek honorowy ma wszystkie prawa członka zwyczajnego i zwolniony jest z obowiązku opłacania składki członkowskiej.

§17 

Ustanawia się godność Honorowego Prezesa nadawaną przez Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu.

 

§18 

Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna która dla poparcia celów Związku zadeklaruje stałą składkę członkowską.

Członkowi wspierającemu przysługuje prawo:

 1. udziału w zebraniach, spotkaniach, wyjazdach sportowych i innych formach organizowanej działalności,
 2. korzystanie ze sprzętu i urządzeń w zakresie regulaminów uchwalonych przez Zarząd,
 3. korzystania z ulg i ułatwień przyznawanych przez zarząd,
 4. noszenia znaczka Związku.

 

ROZDZIAŁ IV

Władze Związku 

§19 

Władzami Związku są:

 1. Zjazd Delegatów
 2. Zarząd Związku
 3. Komisja Rewizyjna

 

§20 

Kadencja władz trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w sposób określony każdorazową uchwałą Zjazdu Delegatów.

 

§21 

Członkowie władz pełnią swoje funkcje honorowo z wyjątkiem urzędujących członków Zarządu.

 

Zjazd Delegatów 

§22 

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Zjazd Delegatów. Zjazdy Delegatów mogą być zwyczajne lub nadzwyczajne.

 

§23 

Zjazdy zwołuje Zarząd Związku. Zwołanie Zjazdu zwyczajnego wymaga pisemnego powiadomienia członków na 21 dni przed terminem zebrania. Zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu winno nastąpić najpóźniej w terminie 1 miesiąca od prawomocnej Uchwały Zarządu lub wpłynięcia pisemnych wniosków Komisji Rewizyjnej lub zwykłej większości członków Związku będących podstawą do jego zwołania.

Nadzwyczajny Zjazd obraduje nad sprawami dla których został zwołany.

 

§24 

W Zjeździe biorą udział z głosem stanowiącym delegaci klubów, sekcji oraz członków fizycznych będących członkami Związku. W Zjeździe z głosem stanowiącym mogą brać udział ustępujący członkowie władz Związku za zgodą Zjazdu wyrażoną w głosowaniu jawnym.

W Zjeździe z głosem doradczym biorą udział osoby zaproszone.

 

§25 

Do kompetencji Zjazdu należy:

 1. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdania z działalności i udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
 2. ocena działalności Zarządu Związku,
 3. uchwalanie programu działania Związku,
 4. wybór i odwołanie Prezesa, członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej,
 5. nadawanie tytułu członka honorowego,
 6. podejmowanie uchwał o nabyciu lub zbyciu nieruchomości oraz gruntów,
 7. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
 8. uchwalanie zmian w statucie,
 9. rozwiązanie Związku.

 

§26 

Zjazd jest prawomocny przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie. W przypadku braku niezbędnej ilości członków Zjazd zwołany w drugim terminie jest prawomocny niezależnie od frekwencji. Uchwały Zjazdu zapadają zwykłą większością głosów z wyjątkiem uchwał o zmianach w statucie, nadaniu godności członka honorowego oraz likwidacji, które wymagają 2/3 głosów obecnych na Zjeździe członków. W przypadku równej ilości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego Zjazdu. Obradami Zjazdu kieruje Prezydium wybierane na początku zebrania.

 

Zarząd 

§27 

W okresie między Zjazdami władzę sprawuje Zarząd.

Zarząd składa sprawozdanie z działalności na Zjeździe Delegatów.

 

§28 

Zarząd składa się z 9 do 15 członków, w tym prezesa, wiceprezesów i sekretarza. Do czasu ukonstytuowania się nowego Zarządu dotychczasowy Zarząd wykonuje swoją funkcje nie dłużej niż przez okres 15 dni.

 

§29 

Do kompetencji i zakresu działania Zarządu należy:

 1. realizacja uchwał Zjazdu,
 2. ustalanie planów działalności, preliminarza budżetowego oraz przygotowanie rocznego bilansu
 3. powoływanie komisji i innych zespołów problemowych,
 4. uchwalanie regulaminów działania,
 5. potwierdzanie przynależności klubowej zawodników,
 6. ustalanie składek członkowskich i innych opłat,
 7. prowadzenie działalności szkoleniowej z zawodnikami powołanymi do kadry Związku
 8. gospodarowanie funduszami zgodnie z kierunkami zapisanymi w przyjętym budżecie na dany rok oraz zaciąganie zobowiązań, administrowanie i zarządzanie majątkiem Związku
 9. ustosunkowanie się do wniosków Komisji Rewizyjnej,
 10. powoływanie Sądu Koleżeńskiego do rozpatrywania sporów powstałych w obrębie stowarzyszenia,
 1. zwoływanie w statutowym terminie Zjazdu Delegatów,
 2. zgłaszanie wniosków o nadanie godności członka honorowego,
 3. reprezentowanie Związku na zewnątrz,
 4. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych dla innych organów Związku.

 

§30 

Szczegółowy zakres i tryb działania Zarządu i jego organów określają regulaminy uchwalone przez Zjazd.

 

§31 

W przypadku gdy członek Związku lub Zarządu dopuści się naruszeń postanowień statutu, uchwał, przepisów lub decyzji władz lub Polskiego Związku Narciarskiego Zarządowi przysługuje stosownie do okoliczności prawo:

1. zwrócenia uwagi na uchybienia i żądanie ich usunięcia w wyznaczonym terminie,

2. skierowanie wniosku o zbadanie sprawy do Sądu Koleżeńskiego właściwego dla jej

zbadania,

3. Zarządowi przysługuje prawo nakładania kar wnioskowanych przez Sąd Koleżeński

oraz inne upoważnione do wnioskowania organy zgodnie z regulaminem

postępowania dyscyplinarnego uchwalonym przez Krajowy Zjazd PZN. Regulamin

określa rodzaje kar i tryb postępowania.

§32 

W przypadku gdy członek Zarządu złoży rezygnację może być zwolniony z funkcji, a na jego miejsce Zarząd może dokooptować innego członka Stowarzyszenia. Skład Zarządu może się zmienić najwyżej w 1/2 stanu początkowego.

 

§33 

Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w kwartale, a pod jego nieobecność przez jego zastępcę.

Prawomocność uchwał Zarządu wymaga obecności połowy członków Zarządu w tym Prezesa lub wiceprezesa. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy równej ilości rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania.

Komisja Rewizyjna

 §34 

Komisja Rewizyjna jest organem statutowym powołanym do sprawowania kontroli nad realizacją uchwał Zjazdu Delegatów, przestrzeganiem zasad racjonalnej gospodarki finansowej oraz dyscypliny budżetowej Związku.

 

§35 

Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków wybranych przez Zjazd Delegatów w tym z przewodniczącego i sekretarza.

 

§36 

Do obowiązków Komisji Rewizyjnej należy:

 1. bieżąca kontrola wybranych zakresów działalności Stowarzyszenia pod względem celowości oraz zgodności z przepisami i niniejszym statutem, a co najmniej raz w roku kontrola całokształtu działalności Związku,
 2. zgłaszania na posiedzeniach Zarządu uwag i wniosków dotyczących ich działalności,
 3. wnioskowanie o zwołanie Nadzwyczajnego Zjazdu Delegatów lub zwyczajnego Zjazdu w przypadku nie zwołania go w statutowym terminie przez Zarząd,
 4. składanie na Zjeździe sprawozdania z działalności Komisji,
 5. dokonywanie oceny działalności Zarządu i występowanie na Zjeździe z wnioskiem w przedmiocie udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
 6. prowadzenie kontroli ksiąg i dokumentów oraz zasobów kasowych i materiałowych.

 

§37 

Komisja Rewizyjna odbywa posiedzenia co najmniej raz na pół roku.

Członkowie Komisji mają prawo uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym lecz nie mogą być jego członkami.

Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od Prezesa zwołania posiedzenia Zarządu z podanym porządkiem obrad.

ROZDZIAŁ V

Fundusze i majątek Związku 

§38

 

Fundusze Związku pochodzą z następujących źródeł:

 1. wpisowe i składki członkowskie,
 2. wpływy z działalności statutowej,
 3. dotacje i darowizny.

 

§39 

Związek prowadzi gospodarkę finansową i rozliczenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Do nabywania, zbywania oraz obciążania majątku ruchomego oraz zaciągania innych zobowiązań upoważniony jest Zarząd Związku.

 

§40 

Do ważności oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych Związku wymagane są podpisy Prezesa i upoważnionego członka Zarządu.

 

§41 

Związek prowadzi różne formy działalności gospodarczej w kraju i za granicą z przeznaczeniem dochodów na realizację celów statutowych Związku.

 

 

ROZDZIAŁ VI

Zmiany statutu. Rozwiązanie Związku

 §42 

Zmiana statutu i rozwiązanie Związku może nastąpić wyłącznie uchwałą Zjazdu Delegatów, która wymaga akceptacji 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie posiedzenia. W posiedzeniu powołanym w drugim

terminie wystarczają ilością głosów jest akceptacja 2/3 obecnych. Zmiany podlegają zatwierdzeniu przez właściwy organ rejestrujący. Statut wchodzi w życie z dniem zatwierdzenia.

§43 

Uchwała o rozwiązaniu Związku określi sposób likwidacji oraz cel na jaki ma być przekazany majątek.

Uchwała o przekazaniu majątku wymaga zatwierdzenia przez organ rejestrujący.

 

§44 

Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje Zarządowi Związku.